Általános Szerződési Feltételek - www.chrisandstore.com

Jelen dokumentum tartalmazza Csányi Mária egyéni vállalkozó, (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17, adószám: 64474955-2-41),mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett szőrme és bőr kereskedelmi weboldal (www.chrisandstore.com) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben bármelyik pontjával nem ért egyet, úgy kérjük ne vegye igénybe a szolgáltatásunkat.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

Szolgáltató adatai: 

Név: Csányi Mária egyéni vállalkozó,
Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17 Kapcsolattartási adatok:
e-mail: chrisandfur@gmail.com
Telefon: 70/3184324
Nyilvántartási szám: 09350534
Adószám: 64474955-2-41

Tárhely-szolgáltató adatai:
3 IN 1 HOSTING Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. Adószám: 22206118-2-13 Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Tel.: 06 21 200 0040
Email:admin@megacp.com 

Általános rendelkezések: 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Jelen ÁSZF 2017. június 15. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. 

Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a webshop felületén. 

Az www.chrisandstore.com

oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles. 

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom. 

Használattal kapcsolatos információk: 

A kezelésünkre bízott információt nem adjuk át harmadik félnek.
Adatkezelési szabályok: 

Adatkezelési tájékoztatónk megtalálható a weboldalunkon Adatvédelmi nyilvántartási számunk: kérelem folyamatban Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, megszűnése, teljesedésbe menése és a számlázás után. 

A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre: 

A termékek és szolgáltatások árának változtatását korlátlanul fenntartjuk, azok online és az üzletben akár különböző árakon is jelen lehetnek. Az árak tartalmazzák az ÁFA- t. 

Fizetési módok: 

A termékekért és szolgáltatásokért az OTP Simple rendszerén keresztül bankkártyával online, vagy az üzletekben személyesen készpénzzel vagy kártyával fizethet.

A megrendelések feldolgozása, teljesítése: 

Megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést Szolgáltató a meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszafizetjük Önnek. 

Elállás, felmondás: 

Az elállásra az általános törvények vonatkoznak. Kizárólag gyári hibás termékeket áll módunkban visszavenni, térítés nélkül megjavítani.


A már megtörtént fizetést nem áll módunkban visszatéríteni. 

Kellékszavatosság, termékszavatosság: 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató (Csányi Mária egyéni vállalkozó,)hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (Csányi Mária egyéni vállakozó,) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte 

után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Panaszkezelés: 

Panaszait, észrevételeit az chrisandfur@gmail.com email címen jelezheti felénk. 

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett. 

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. 

A platform elérhető az alábbi linkről: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=HU Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php? id=testuletek

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.